Јединствени број поређења: 600040803138
Јединствени број старе фотографије: 100980803138
Датум настанка старе фотографије: approximately 1980
Јединствени број нове фотографије:
Датум настанка нове фотографије: 2020

Share this page on social networks: